Regulamin promocji świątecznej

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży z rabtem zwanej dalej Promocją jest DEBER Magnowska sp.j. , wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Koszalin w Koszalinie, do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293166 . Siedziba firmy znajduje się w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 73/3. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 669-245-36-13 , Regon: 320439981 .

 2. Celem Promocji jest promocja teł fotograficznych z kategorii „świąteczne”, dostępnych w sklepie internetowym www.sklep.deber.pl i ściśle wyszczególnionych na podstronie sklepu https://sklep.deber.pl/product/search/rabat-tla-fotograficzne

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 sierpnia 2023 roku do 30 września 2023, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 8 Regulaminu

 4. Promocja organizowana jest tylko w sprzedaży internetowej realizowanej przez sklep internetowy www.sklep.deber.pl

  §2 WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Skorzystać z promocji mogą jedynie osoby dokonujące zakupu bezpośrednio w sklepie internetowym www.deber.pl

 2. Promocja obejmuje jedynie ściśle wybrane produkty, które można zobaczyć na stronie sklepu pod adresem https://sklep.deber.pl/product/search/rabat-tla-fotograficzne.

 3. Każdy z promowanych produktów posiada już na swojej karcie cenę z uwzględnionym rabatem.

 4. Żaden inny produkt nie spełniający wszystkich podanych informacji w regulaminie nie podlega Promocji

 5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi prowadzonymi przez Organizatora Promocji

 6. Zamówienie należy opłacić w ciągu 10 dni roboczych od momentu jego złożenia w sklepie www.sklep.deber.pl . Nie opłacenie przez uczestnika Promocji złożonego zamówienia w tym terminie jest równoważne z rezygnacją z zakupu i powoduje anulowanie zamówienia.

 7. Uczestnik może dokonać wielu zamówień podczas trwania Promocji.

 8. W przypadku wyczerpania puli produktów objętych promocją, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

 9. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie pokazana na stronie internetowej sklepu pod adresem https://sklep.deber.pl/product/search/rabat-tla-fotograficzne.

   

 §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres pastelowe@deber.pl

 2. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać numer złożonego zamówienia oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogą mailową na adres z którego została zgłoszona reklamacja

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem https://sklep.deber.pl/webpage/regulamin-promocji-swiatecznej.html

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.